Om oss

Gemt AS er et grunderfirma etablert i 2000. Vi har en tverrfaglig sammensatt og fleksibel personalgruppe med lang barnevernsfaglig erfaring og psykiatrisk kompetanse. Våre ansatte blir veiledet av eksterne veiledere og vi har tilgang til ulike psykologer med kompetanse på forskjellige fagfelt. Tiltaket har knyttet til seg lege og barne-og ungdomspsykiater- som har vært tilknyttet tiltaket over mange år. Gemt AS yter heldøgns bo- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven for barn og unge med ulike diagnoser og har rammeavtale med Oslo kommune knyttet til hjemmebaserte tjenester, bo-trening/ettervern og bosetting av ungdom på hybel, og avlastningstiltak hjemlet i barnevernloven §3-1. Vi er og godkjent etter barnevernlovens §5-1, §3-2, §6-1 for institusjonsplasseringer. Vi tilbyr tjenester til barneverntjenestene i Oslo og Viken. Vi har også oppdrag fra andre kommuner, og andre instanser som bydelspsykiatri, bestillerenhet/søknadskontor og NAV.

Samarbeidspartnere
Ved siden av oppdragsgiver, samarbeider vi ofte med skoler/barnehager, fastlege, BUP, PPT, NAV, DPS, KIF og politiet.

Teamorganisering
Vi organiserer arbeidet vårt med familien, barna/ungdommen og nettverket utfra sakens problembeskrivelser, omfang og tidsperspektiv. Tiltaket setter inn medarbeidere i den enkelte sak på bakgrunn av blant annet profesjon, erfaring, kjønn, og alder. Vi arbeider alltid to eller flere i team, og legger vekt på å dra nytte av vår tverrfaglige kompetanse.

Innsøking
Innsøking: Skjer fra barneverntjenesten, NAV, bestillerenhet eller bydelspsykiatrien. Vi vil deretter få til et møte mellom oss, oppdragsgiver og barnet/ ungdommen/familien.

Kontrakt

Dersom tilbudet er aktuelt vil det bli skrevet kontrakt med oppdragsgiver. Kontrakten vil inneholde elementer som gjensidige forpliktelser, pris, rettigheter m.m.

Handlingsplan

Etter innskriving utarbeides det en målstruktur. Denne lages i samarbeid med familien/ungdommen/barnet. Målstrukturen bygger på oppdragsgivers tiltaksplan/mandat.

Geografisk dekning

Vi er primært et tilbud til barneverntjenestene, NAV, bestillerenhet og bydelspsykiatri i Oslo og Viken, men andre kan også henvende seg.