Familiearbeid

Vår oppfølging av barn og unge som bor hjemme handler ofte om å etablere hensiktsmessige rammer, rutiner, roller, samspills- og kommunikasjonsmønstre. Vi vurderer også foreldres omsorgsevne og endringspotensial- og evne til å nyttiggjøre seg hjelpetiltak, og veileder foreldre med fokus på endring og styrking i foreldrerollen.

Gemt har egne familieterapeuter, i tillegg til tradisjonell familieterapi til barn/ungdom og deres familier, tilbys foreldrearbeid der formålet kan være både terapeutisk og støttende. Tilnærmingen er avhengig av oppdragsgivers bestilling, samt familiens og barnas/ungdommens spesielle behov til en hver tid.

Forebygging av plassering ut av hjemmet:

Når det gjelder ungdom som kan/skal fortsette å bo hjemme, setter vi ofte inn en familieterapeut og en miljøterapeut. Noen ganger er frustrasjonsnivået høyt, og ungdom og foreldre er ofte så slitne at de ikke orker å bo sammen mer. Ved å gå inn med familieterapi og veiledning kan man forebygge at ungdommen blir kastet ut, eller stikker av hjemmefra. Foreldre og ungdom kan få hjelp til å lære seg mer hensiktsmessige måter og kommunisere på, samt ta hverandres perspektiv og forstå hverandre bedre.
I tillegg til familieterapeuten kan miljøterapeuten jobbe inn i hjemmet med ungdommen. Vedkommende vil kunne gå inn og megle i konflikter, hjelpe til med skolearbeid, organisert fritidsaktivitet etc.

Kartlegging av omsorg:

Vi tar utgangspunkt i praktisk, emosjonell og utviklings stimulerende omsorg i kartleggingsfasen. Gemt vil raskest mulig gjennomføre familiesamtaler med hele familien samlet. Dette vurderes som nødvendig når det gjelder- i første omgang- å kunne observere og identifisere kommunikasjonsmønstre og grenser innad i familien, samspill- og tilknytningsmønstre. Vi vurderer blant annet foreldrenes sensitivitet- evne til å oppfatte og tolke barnas signaler, respondering, regulering, emosjonell involvering, affektinntoning, turtaking, gjensidighet etc. Vi støtter oss til Kvellos kartleggings mal som veileder i dette arbeidet.

Familieterapi:

Det familieterapeutiske arbeidet vil etter den innledende fasen fokusere på mulige dysfunksjonelle samspillsmønstre som overføres fra generasjon til generasjon, hvordan grenser og subsystemer er organisert innad i familien. Vi identifiserer eksisterende kvalitativt gode samspillsfrekvenser, arbeider med etablering av nye samspillsmønstre, samt eventuell nyskriving av familiens felles historie.
Det er flere retninger innen familieterapien, og tilnærmingen vil kunne variere avhengig av både oppdragsbeskrivelse, familie og terapeut.