Medlever / hybeltiltak og boliger

Gemt AS tilbyr botrening med medleverstatus.

Miljøterapeutisk fokus: alternativ til institusjon/fosterhjem med ansvarliggjøring og selvstendiggjøring som hovedfokus, og klargjøring til å bo med timebasert oppfølging på hybel.

Oppholdet med halvdøgn medlever skal være midlertidig og tidsbegrenset- hvor egen leilighet med ukentlig timebasert oppfølging benyttes som en "gulrot" /belønning. Ungdommen kan da tilbakeføres til egen bydel, bosettes i en av våre leiligheter, eller overføres til andre tiltak. Dette bestemmes av oppdragsgiver.

Vi har 6 plasser fordelt på fire boenheter. To ungdommer i to leiligheter, og en og en ungdom i to leiligheter.

Inntak vil kunne være hjemlet i §3-1 jf §§5-1,6-2. For eksempel dersom et fosterhjem sprekker, ungdom som kommer fra institusjon, men hvor det vurderes at det er for tidlig med timebasert oppfølging, eller ungdom som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme- og som ikke passer på institusjon. Inntakskriteriene vil dermed kunne være ulik, men ungdommene vil være samme målgruppe, med samme hjelpebehov.

Hybeltiltak:

Mange av våre ungdommer bor i selvstendige boenheter og følges opp etter gjeldende handlings/tiltaksplan. Ungdom som ikke kan bo i selvstendig boenhet eller i egen familie etableres i bolig sammen med, eller i nær tilknytning til en medlever ansatt av oss. Enkelte ungdommer tilbys opphold i vår base. Vi engasjerer også såkalte vertsfamilier som tilbyr ungdommer bolig, tilsyn, praktisk hjelp og tilknytning.

Våre ansatte arbeider ut fra et relasjonelt miljøterapeutisk perspektiv. Ungdommen tilbys tette relasjoner til et begrenset antall voksne. Ungdom med et langsiktig hjelpebehov overføres gradvis til det offentlige hjelpeapparatet for voksne. Ungdom med store atferdsproblemer tilbys oppfølging med utgangspunkt i MultiFunc, hvor blant annet ART og systemisk familieterapi er sentrale elementer.

Boliger:

Tiltaket har flere egne boliger, samt leide boliger og en skjermingsbolig til disposisjon. Disse ligger alle (med unntak av skjermingsboligen) i en radius på ca en mil fra vår base på Vålerenga i Oslo. Ved forespørsel og vurdert behov fra oppdragsgivers side, kan tiltaket tilby fullt utstyrt egnet oppholdssted og bolig samme dag. Vi vil deretter raskt kunne gi tilbud om innflytting i egnet varig bosted tilpasset brukerens behov.

Døgnbemannet vakttelefon

Tilgjengelighet 24 timer i døgnet

Gemt vektlegger en høy grad av fleksibilitet og tilgjengelighet i sitt tjenestetilbud hele døgnet. Vi tilpasser bruken av våre personalressurser til behovene i den enkelte sak. Familiene skal være trygge på at de får kontakt med en medarbeider, samtidig som vi oppfordrer til egen mestring og krisehåndtering der det er mulig.
Gemt har en døgnbemannet vakttelefon og gir både barn/ungdommer og familier innskrevet i vårt tiltak tilbud om råd/veiledning per telefon, utrykning og bistand ved akutte situasjoner, sykdom, skader eller alvorlig konfliktsituasjon.