Målgruppe

Vår målgruppe er barn og ungdom med sammensatt problematikk og et omfattende hjelpebehov, samt hjemmeboende barn og unge der det er grunn til å tro at barnet befinner seg i en slik situasjon som beskrevet i barnevernlovens §5-1, eller §6-2. Tiltak for denne gruppen fordrer samtykke og vedtak hjemlet i barnevernlovens §3-1 jf. §5-1 eller §6-2.

Gemt AS har mange års erfaring med oppfølging av hjemmeboende barn i alle aldersgrupper, forebygging av plasseringer ut av hjemmet, samt generell høy kompetanse innefor det barnevernfaglige feltet. Videre har tiltaket barn der det er grunn til å tro at barnet befinner seg i en §5-1 situasjon som en prioritert målgruppe. Vi har mellom 40-60 familiesaker i året hvor målrettet arbeid med omsorgsfunksjonene har vært hovedtiltak. Disse oppdragene har variert i lengde fra 2 mnd til 2.5 år. Vi har mange års erfaring med etablering og oppfølging av ungdom i egen bolig, samt generell høy kompetanse innenfor det barnevernfaglige feltet. I tillegg til relevant erfaring og kompetanse har våre medarbeidere svært lang erfaring med å arbeide med atferdsungdom, relasjons- og tilknytningsskadede barn og ungdommer, samt ungdom med ulike diagnoser og spesielle behov.

I tillegg til formell/relevant erfaring og kompetanse har våre medarbeidere lang erfaring med å arbeide strukturert og målrettet knyttet opp mot bestilling fra oppdragsgiver. Tiltaket har for øvrig jevnlig intern og ekstern saksveiledning.

Vi tilbyr også oppfølging til:

• Ungdom og unge voksne i overgangsfasen mellom hjem/institusjon og selvstendig tilværelse.
• Familier med kommunikasjon og samspillsproblemer.
• Familier og unge med psykiske lidelser.
• Unge mødre med behov for praktisk hjelp, råd/veiledning og tilsyn.
• Etablering av heldøgns bo- og omsorgstjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven for barn og unge med ulike diagnoser.

Avlasting

Vi tilbyr ulike støttetiltak for barn og unge med særskilte omsorgs- eller tilsynsbehov. Avlasting i form av turer, faste aktiviteter eller opphold i besøkshjem og avlastningshjem gis til både hjemmeboende barn/ungdommer, ungdommer med medlever hvis ønskelig. Tiltaket har for øvrig et godkjent beredskapshjem, samt flere godkjente avlastningshjem.