Psykisk helsearbeid
Gemt har egen fast ansatt psykiatrisk sykepleier, samt lege som er tilknyttet tiltaket. I arbeid med psykiske helseproblemer arbeider vi etter prinsippene i kognitiv terapi og kognitiv atferdsterapi.

Kognitiv atferdsterapi dreier seg om kunnskap og innsikt i hvordan tanker, følelser, handlinger og resultat (konsekvenser) henger sammen. Et viktig mål er å bryte negative etablerte "onde sirkler" knyttet til moderate psykiske lidelser, eller lettere symptomer ift daglige psykiske utfordringer. Dette da innarbeidede selvforsterkende negative tankemønstre (automatiserte tanker) ofte er et hinder for å nå egen definerte mål/ønsker. Arbeidet består i å kartlegge og utforske negative tankemønstre- gjerne med utgangspunkt i konkrete situasjoner, og bryte disse ved å erstatte disse med andre mer konstruktive tanker i kombinasjon med handlinger (aktivitet) som gir økt selvtillit og mestringsopplevelser. Vi benytter ofte manualbaserte metoder som ART (Aggression replacement training) for sinnemestring/sosial ferdighetstrening, eller treningsprogram etter Mestringskatten (Coping Cat) for angstlidelser. Vi samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten når det gjelder depressive lidelser, og skreddersyr en terapeutisk oppfølging/ treningsprogram sammen med behandlende instans.

ART (Aggression replacement training)
ART er en veldokumentert metode utviklet for å hjelpe aggressive og antisosiale ungdommer og deres nettverk. Metoden er forankret i kognitiv atferdsterapi og sosial læringspsykologi. Målsetning for deltakere i disse gruppene er bedre sosial fungering, bedre relasjoner, utvikling av evnen til emosjonell regulering, moralsk resonering og aktiv konsekvenstenkning. Tiltaket har flere sertifiserte ART- trenere.

ART er et strukturert program bestående av tre komponenter:

• Sosiale ferdigheter
• Aggresjonskontroll/sinnemestring
• Moralsk resonering

Treningen skjer gjennom modellering, rollespill, tilbakemelding, diskusjoner, refleksjoner og overføring til dagliglivet ved samarbeid med hjemmet/skole.
ART grunnkurs går over 24 uker og inneholder 10 samlinger med sinnekontroll, 10 samlinger med moralsk resonering, samt 20 samlinger med sosial ferdighetstrening. Alle deltakere vil få en individuell kartlegging og evaluering. Familie/nettverk vil bli involvert i hjemmeoppgaver, slik at de kan hjelpe til med innlæring og integrering av nye ferdigheter.
For noen deltakere vurderes det som mest hensiktsmessig med individuell ART trening, dette kan vi tilrettelegge for.
Vår oppfølging av barn og unge som bor hjemme handler ofte om å etablere hensiktsmessige rammer, rutiner, roller, samspills- og kommunikasjonsmønstre. Vi vurderer også foreldres omsorgsevne og endringspotensial- og evne til å nyttiggjøre seg hjelpetiltak, og veileder foreldre med fokus på endring og styrking i foreldrerollen.  Gemt har egne familieterapeuter, i tillegg til tradisjonell familieterapi til barn/ungdom og deres familier, tilbys foreldrearbeid der formålet kan være både terapeutisk og støttende. Tilnærmingen er avhengig av oppdragsgivers bestilling, samt familiens og barnas/ungdommens spesielle behov til en hver tid. Forebygging av plassering ut av hjemmet Når det gjelder ungdom som kan/skal fortsette å bo hjemme, setter vi ofte inn en familieterapeut og en miljøterapeut. Noen ganger er frustrasjonsnivået høyt, og ungdom og foreldre er ofte så slitne at de ikke orker å bo sammen mer. Ved å gå inn med familieterapi og veiledning kan man forebygge at ungdommen blir kastet ut, eller stikker av hjemmefra. Foreldre og ungdom kan få hjelp til å lære seg mer hensiktsmessige måter og kommunisere på, samt ta hverandres perspektiv og forstå hverandre bedre.  I tillegg til familieterapeuten kan miljøterapeuten jobbe inn i hjemmet med ungdommen. Vedkommende vil kunne gå inn og megle i konflikter, hjelpe til med skolearbeid, organisert fritidsaktivitet etc.  Kartlegging av omsorg Vi tar utgangspunkt i praktisk, emosjonell og utviklings stimulerende omsorg i kartleggingsfasen. Gemt vil raskest mulig gjennomføre familiesamtaler med hele familien samlet. Dette vurderes som nødvendig når det gjelder- i første omgang- å kunne observere og identifisere kommunikasjonsmønstre og grenser innad i familien, samspill- og tilknytningsmønstre. Vi vurderer blant annet foreldrenes sensitivitet- evne til å oppfatte og tolke barnas signaler, respondering, regulering, emosjonell involvering, affektinntoning, turtaking, gjensidighet etc. Vi støtter oss til Kvellos kartleggings mal som veileder i dette arbeidet. Familieterapi Det familieterapeutiske arbeidet vil etter den innledende fasen fokusere på mulige dysfunksjonelle samspillsmønstre som overføres fra generasjon til generasjon, hvordan grenser og subsystemer er organisert innad i familien. Vi identifiserer eksisterende kvalitativt gode samspillsfrekvenser, arbeider med etablering av nye samspillsmønstre, samt eventuell nyskriving av familiens felles historie.  Det er flere retninger innen familieterapien, og tilnærmingen vil kunne variere avhengig av både oppdragsbeskrivelse,  familie og terapeut.