Psykisk helsearbeid

Gemt har egen fast ansatt psykiatrisk sykepleier, samt lege og barne-og ungdomspsykiater som er tilknyttet tiltaket. I arbeid med psykiske helseproblemer arbeider vi etter prinsippene i kognitiv terapi og kognitiv atferdsterapi, eller etter prinsippene i TBO (traumebevisst omsorg).

Kognitiv atferdsterapi dreier seg om kunnskap og innsikt i hvordan tanker, følelser, handlinger og resultat (konsekvenser) henger sammen. Et viktig mål er å bryte negative etablerte "onde sirkler" knyttet til moderate psykiske lidelser, eller lettere symptomer ift daglige psykiske utfordringer. Dette da innarbeidede selvforsterkende negative tankemønstre (automatiserte tanker) ofte er et hinder for å nå egen definerte mål/ønsker. Arbeidet består i å kartlegge og utforske negative tankemønstre- gjerne med utgangspunkt i konkrete situasjoner, og bryte disse ved å erstatte disse med andre mer konstruktive tanker i kombinasjon med handlinger (aktivitet) som gir økt selvtillit og mestringsopplevelser. Vi benytter ofte manualbaserte metoder som ART (Aggression replacement training) for sinnemestring/sosial ferdighetstrening, eller treningsprogram etter Mestringskatten (Coping Cat) for angstlidelser. Vi samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten når det gjelder depressive lidelser, og skreddersyr en terapeutisk oppfølging/ treningsprogram sammen med behandlende instans.

ART (Aggression replacement training)

ART er en veldokumentert metode utviklet for å hjelpe aggressive og antisosiale ungdommer og deres nettverk. Metoden er forankret i kognitiv atferdsterapi og sosial læringspsykologi. Målsetning for deltakere i disse gruppene er bedre sosial fungering, bedre relasjoner, utvikling av evnen til emosjonell regulering, moralsk resonering og aktiv konsekvenstenkning. Tiltaket har flere sertifiserte ART- trenere.

ART er et strukturert program bestående av tre komponenter:

• Sosiale ferdigheter
• Aggresjonskontroll/sinnemestring
• Moralsk resonering

Treningen skjer gjennom modellering, rollespill, tilbakemelding, diskusjoner, refleksjoner og overføring til dagliglivet ved samarbeid med hjemmet/skole. ART grunnkurs går over 24 uker og inneholder 10 samlinger med sinnekontroll, 10 samlinger med moralsk resonering, samt 20 samlinger med sosial ferdighetstrening. Alle deltakere vil få en individuell kartlegging og evaluering. Familie/nettverk vil bli involvert i hjemmeoppgaver, slik at de kan hjelpe til med innlæring og integrering av nye ferdigheter.
For noen deltakere vurderes det som mest hensiktsmessig med individuell ART trening, dette kan vi tilrettelegge for.